Activiteiten

Stedelijk College Eindhoven scoort 'goed' in pilot Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft recentelijk een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op het Stedelijk College Eindhoven. De afdelingen vmbo-t, havo en vwo werden onderzocht om een oordeel te kunnen uitspreken over de kwaliteit van het onderwijs en over de naleving van wet- en regelgeving. De school nam daarbij deel aan een pilot voor gedifferentieerd toezicht. Deze week werd de definitieve rapportage bekend. Hieruit bleek dat het Stedelijk College aan de locatie Henegouwenlaan de hoogst mogelijke beoordeling in deze vernieuwde opzet heeft ontvangen: de Inspectie beoordeelde de locatie als ‘een goede school.’

Huidige kwaliteitsonderzoek versus pilot
Op basis van het onderzoek zoals normaliter wordt uitgevoerd kent de Inspectie aan de afdelingen vmbo-t, havo en vwo het basisarrangement toe omdat zowel de opbrengsten alsook de kwaliteit van het onderwijsproces op de onderzochte onderdelen van voldoende niveau is. Een arrangement kan basistoezicht inhouden of juist aangepast toezicht inhouden. Toekenning van het laatste arrangement is reden tot intensivering van het toezicht.
In het kader van de pilot gedifferentieerd toezicht is eveneens onderzocht of de afdeling voldoet aan de concept-beslisregel voor het oordeel 'goed’. De school voldoet aan deze concept-beslisregel en is daarmee in ogen van de Inspectie een goede school. 

Sterkte punten
“Het Stedelijk College Eindhoven is een school die onderwijs aanbiedt van goede kwaliteit. Op alle afdelingen van de school is er de mogelijkheid van tweetalig onderwijs en de oriëntatie op een internationale samenleving. Daarnaast investeert de school in de aansluiting op het vervolgonderwijs met programma's die specifiek afgestemd zijn op de mogelijkheden van haar doelgroep.
In een ambitieus en stimulerend schoolklimaat behalen de leerlingen voldoende leerresultaten. Voor leerlingen die meer aankunnen is er een aanbod voor verdieping en verbreding naast of in plaats van de reguliere lessen. Ook zijn er voldoende voorzieningen voor de keuzebegeleiding bij studie en beroep. Vanuit de missie en ambities van de school voorziet het onderwijs tevens in de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties die passend zijn bij de doelgroepen van de verschillende afdelingen, “ zo oordeelde de Inspectie.
Het rapport omvatte ook verbeterpunten. Het onderwijs wordt overwegend klassikaal en docent gestuurd gegeven, daarmee komen de verschillen tussen de leerlingen niet voldoende tot hun recht.

De Inspectie concludeerde dat in de school een breed draagvlak is voor het excellentiebeleid. “Management en docenten weten de missie en ambities van de school overtuigend uit te dragen, intern en extern. Er heeft zich afgelopen jaren een ontwikkeling voltrokken naar een cultuur waarin ruimte is voor de dialoog over de kwaliteit van onderwijs.”

Digitaal onderwijs_bewerkt
Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77